CLB Dynamic

  1. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  2. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  3. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Ngoại thương
  4. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 – TP. Hồ Chí Minh
  5. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Hà Nội
  6. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
  7. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế
  8. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
  9. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Cần Thơ
  10. Câu lạc bộ DYNAMIC trường Đại học Tây Đô