Ban Cố vấn chuyên môn

Ban Cố vấn Chuyên môn là tập thể các cá nhân đang làm việc tại một tổ chức doanh nghiệp cụ thể theo quy định của pháp luật tham gia vào công việc cố vấn theo trách nhiệm của cá nhân hoạc được doanh nghiệp chính thức giao trách nhiệm đại diện thực hiện công việc cố vấn. Người cố vấn tham gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp và phương thức tổ chức vận hành Câu lạc bộ Dynamic; huấn luyện và giúp Câu lạc bộ giải quyết khủng hoảng, xử lý các rủi ro phát sinh; cố vấn hình thành hệ thống quản lý, bản sắc văn hóa, xây dựng nguồn lực và tầm nhìn phát triển dài hạn.