Ban cố vấn khoa học

Ban Cố vấn Khoa học là những giảng viên am hiểu về các dự án khởi nghiệp, phụ trách hướng dẫn về mặt học thuật, kỹ thuật theo các nội dung chính yếu: cố vấn cho Câu lạc bộ Dynamic hình thành nên Tầm nhìn, Sứ mệnh cho quá trình hoạt động; thiết lập các tiêu chí đánh giá quan trọng cho đội thi/CLB DYNAMIC và các dự án; cố vấn các kiến thức nền tảng và hỗ trợ phỏng vấn, chia tách các nhóm (theo nguyện vọng hoặc có thể do Hội đồng Cố vấn Giám sát phân bổ) để hình thành các dự án; phương thức quản trị và điều hành các dự án;

Ban Cố vấn khoa học có nhiệm vụ tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện hoặc hội thảo để hướng dẫn các cách thức hình thành ý tưởng dự án và chuẩn bị dự án cho các bạn sinh viên, đóng góp và đánh giá các dự án của Câu lạc bộ Dynamic đảm bảo tính phù hợp với quy định, quy mô của cuộc thi, tính bền vững và đạt hiệu quả cao nhất.

Chia sẽ
Previous articleGiới thiệu
Next articleBan Cố vấn chuyên môn